Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Παρέλαση 28ης Οκτω βρίου

Φωτογραφίες από την Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2011.