Εγγραφές για το νέο σχολικό έτος 2016-2017

Οι εγγραφές των μαθητών για τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 θα πραγματοποιηθούν από

                                                         1 έως 21 Ιουνίου 2016

Φέτος εγγράφονται στην Α΄ Τάξη  οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:


α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός μαθητών,-τριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Δ/ντών των Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων με τους αναγραφόμενους στην παραπάνω παράγραφο φορείς, καθώς και με τους φορείς Κοινωνικής Στήριξης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ΕΚΕΠΥ, Δ/νσεις Υγιεινής κτλ.).

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) - το αντίστοιχο έντυπο χορηγείται από το σχολείο - συμπληρωμένο από παιδίατρο.

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου (όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης), όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.

Οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).δ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

στ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού στο ολοήμερο τμήμα  •        Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από το σχολείο)

  •        Βεβαίωση εργασίας γονέων (προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον φορέα εργασίας - και για  τους δύο γονείς)  

  •  Κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που οι γονείς είναι άνεργοι
  Επίσης εγγράφονται  οι πολύτεκνοι, οι μαθητές  μονογονεϊκών οικογενειών, οι μαθητές  με γονείς με χρόνιες παθήσεις / ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης /φυλακισμένουςΠερισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του σχολείου: 2221023180